Khi tịnh tiến parabol \(y = 2{x^2}\) sang trái $3$ đơn vị, ta được đồ thị của hàm số:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook