Khử este C2H5COOCH3 bằng LiAlH4, nhiệt độ thu được 2 chất hữu cơ A, B.vậy A, B lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook