Ký hiệu nào sau đây là để chỉ \(\sqrt 5 \) không phải là số hữu tỉ ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook