Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45$\mu m$ với công suất 0,8W. Laze B phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,60 $\mu m$ với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook