$\left( I \right):$ Tứ giác \(ABMQ\) nội tiếp; $\left( {II} \right):$ Tứ giác \(ADNP\) nội tiếp. Chọn kết luận đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook