Loại ARN nào dưới đây có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook