Loài có vai trò quan trọng trong quần xã vì có số lượng nhiều hoặc hoạt động mạnh là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook