Mắc điện trở \[R=14\] Ω vào nguồn điện một chiều có suất điện động \[\xi =6\]V, điện trở trong \[r=1\]Ω tạo thành mạch kín. Cường độ dòng điện trong mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook