Mắc điện trở thuần \[R\] nối tiếp với cuộn cảm thuần \[L\] vào điện áp xoay chiều u = U0cosωt. Biết \[\omega =\frac{R}{L}\], cường độ dòng điện tức thời trong mạch

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook