Mắc nối tiếp: điện trở \[R\], cuộn dây thuần cảm \[L\] và tụ điện \[C\] thỏa mãn \[4L={{R}^{2}}C\] vào điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được. Khi tần số bằng \[{{f}_{0}}\] thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,8. Khi tần số bằng \[\frac{{{f}_{0}}}{2}\] thì hệ số công suất của đoạn mạch gần nhất với giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook