Mạch dao động điện từ LC có C thay đổi được, khi C = C1 thì chu kì dao động là T1 = 0,03s, khi C = C2 thì chu kì dao động T2 = 0,05s. Khi $\frac{1}{C}=\frac{1}{{{C}_{1}}}+\frac{1}{{{C}_{2}}}$ thì chu kì dao động điện từ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook