Mạch dao động điện từ lí tưởng đang đao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là \[4\sqrt{2}\mu C\]và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là \[\frac{\pi \sqrt{2}}{2}\](A). Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook