Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 20pF, điện tích cực đại của một bản tụ là ${{Q}_{0}}=5nC$, chọn t = 0 khi q = 2,5nC và tụ đang phóng điện. Thời điểm đầu tiên dòng điện trong mạch có giá trị bằng 0 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook