Mạch dao động LC lí tưởng, đường kính của mỗi vòng dây rất nhỏ so với chiều dài của ống. Gọi ${{E}_{0}}$  là cường độ điện trường cực đại trong tụ điện, ${{B}_{0}}$  là cảm ứng từ cực đại trong ống dây. Tại thời điểm cường độ điện trường trong tụ là 0,5${{E}_{0}}$ thì cảm ứng từ trong ống dây có độ lớn bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook