Mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là \[i=0,2\cos ({{2.10}^{6}}t)\](A) (t tính bằng s). Điện tích cực đại của một bản tụ điện là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook