Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề “Mọi động vật đều di chuyển”?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook