Mô tả nào dưới đây về đặc tính không gian của phân tử ADN (do J.Oatxơn và F.Crick công bố) là không đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook