Một bình điện phân đựng dung dịch\[AgN{{O}_{3}}\] , cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 2 A. Cho biết bạc có khối lượng mol A = 108 g/mol, hóa trị n=1, Hằng số Fa-ra-đây F= 96500 c/mol. Để có khối lượng m = 2,16 g bạc bám vào catốt thì thời gian điện phân là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook