Một ca nô và một tàu thủy khởi hành cùng một lúc trên một con sông. Biết tàu thủy đến chậm hơn ca nô \(3\) giờ. Nếu gọi thời gian đi của tàu thủy là \(x\) thì thời gian đi của ca nô là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook