Một cái thước AB đặt trên mặt bàn nhẵn nằm ngang, có trục quay O cách đầu A một khoảng \(80cm\). Một lực \({F_1} = 10N\) tác dụng lên đầu A theo phương vuông góc với thước và lực thứ hai \(\overrightarrow {{F_2}} \) tác dụng lên điểm C của thước và theo phương vuông góc với thước (không vẽ trên hình) và cách A \(30cm\). Các lực đều nằm trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu thước không chuyển động thì lực \(\overrightarrow {{F_2}} \) có hướng và độ lớn

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook