Một chất điểm chuyển động có phương trình $S=2{{t}^{4}}+6{{t}^{2}}-3t+1$ với $t$ tính bằng giây (s) và $S$ tính bằng mét (m). Hỏi gia tốc của chuyển động tại thời điểm $t=3(s)$ bằng bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook