Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục \[Ox\], mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ thời điểm \[{{t}_{1}}=0\] đến thời điểm \[{{t}_{2}}\] quả cầu của con lắc đi được một quãng đường S và chưa đổi chiều chuyển động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,6 J. Từ thời điểm \[{{t}_{2}}\] đến thời điểm \[{{t}_{3}}\], chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 2S nữa mà chưa đổi chiều chuyển động và động năng của con lắc vào thời điểm \[{{t}_{3}}\] bằng 0,28 J. Từ thời điểm \[{{t}_{3}}\] đến \[{{t}_{4}}\], chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 3S nữa thì động năng của chất điểm vào thời điểm \[{{t}_{4}}\] bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook