Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình \[x=10\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\]cm. Pha dao động của chất điểm tại thời điểm ban đầu có giá trị là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook