Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 15cm, chất điểm đi hết đoạn đường dài 7,5cm trong thời gian ngắn nhất là t1 và dài nhất là t2. Nếu t2 – t1 = 0,1s thì thời gian chất điểm thực hiện một dao động toàn phần là

         

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook