Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Khi pha của dao động bằng \[\pi /3\] rad thì chất điểm có li độ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook