Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ bằng 1,2 s. Khoảng thời gian nhỏ nhất để vật đi được quãng đường bằng biên độ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook