Một chất điểm M có khối lượng m = 100g dao động điều hòa, có đồ thị thế năng theo thời gian như hình vẽ

tại thời điểm t = 0 chất điểm có gia tốc âm, lấy ${{\pi }^{2}}\approx 10$. Lực kéo về cực đại tác dụng vào chất điểm có độ lớn

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook