Một chất điểm thực hiện đồng thời hai đao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ T. Đồ thi li độ phụ thuộc vào thời gian của hai dao động như hình vẽ. Biết \[{{x}_{2}}={{v}_{1}}T\](với v1 là đạo hàm bậc nhất theo thời gian của\[{{x}_{1}}\] ) và tốc độ cực đại của chất điểm là 53,4cm/s. Chu kì T gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook