Một cơ thể động vật có kiểu gen \(\frac{{Ab}}{{aB}}\frac{{De}}{{de}}\frac{{MG}}{{mG}}\)XHY. Trong quá trình hình thành giao tử đực ở một số tế bào cặp nhiễm sắc thể \(\frac{{Ab}}{{aB}}\) không phân li trong giảm phân I giảm phân II diễn ra bình thường ;các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường trong giảm phân. Theo lý thuyết số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook