Một con lắc đơn có chiều dài dây \[l\] khối lượng con lắc, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g với li độ góc \[\alpha .\] Biểu thức lực kéo về của con lắc đơn là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook