Một con lắc đơn chiều dài dây treo 20 cm dao động điều hòa với biên độ góc \[{{6}^{0}}\] tại nơi có g = 9,8\[m/{{s}^{2}}\] . Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ cong $\frac{\pi }{3}\ cm$ theo chiều dương thì phương trình li độ góc của vật là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook