Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 64 cm. Lấy g = π2 m/s2. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 24 giây là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook