Một con lắc đơn có chiều dài l = 1,75m, vật nặng có khối lượng m = 200g dao động điều hòa tại nơi có $g=10m/{{s}^{2}}$, với biên độ góc ${{\alpha }_{0}}=0,12rad$. Động năng của con lắc tại li độ góc $\alpha =0,05rad$ gần bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook