Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc \[{{\alpha }_{0}}\]. Khi vật đi qua vị trí có li độ góc \[\alpha \], nó có vận tốc là v. Khi đó ta có biểu thức liên hệ giữa các đại lượng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook