Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc \[{{\alpha }_{o}}\] tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của \[{{\alpha }_{o}}\] là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook