Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc a0 = $5^0$. Với li độ góc a bằng bao nhiêu thì động năng của con lắc gấp 2 lần thế năng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook