Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường \[g\tex ...

Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Chiều dài dây treo của con lắc bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook