Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với chu kì 0,1 s. Lấy ${{\pi }^{2}}$ = 10. Khối lượng vật nhỏ của con lắc là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook