Một con lắc lò xo có khối lượng m, độ cứng k đang dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực

\[f={{F}_{o}}\cos \left( {{\omega }_{o}}t+\varphi \right)\]. Giá trị luôn đúng của tần số góc riêng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook