Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kỳ T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm \[t+\frac{T}{4}\] vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook