Một con lắc lò xo lần lượt được kích thích dao động điều hòa với biên độ là \[{{A}_{1}},\text{ }{{A}_{2}},\text{ }{{A}_{3}}.\] Biết \[{{A}_{1}}>\text{ }{{A}_{2}}>\text{ }{{A}_{3}}\] thì chu kì dao động tương ứng \[{{T}_{1}};\text{ }{{T}_{2}};\text{ }{{T}_{3}}\] có quan hệ như thế nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook