Một con thỏ di chuyển từ địa điểm $A$ đến địa điểm $B$ bằng cách qua các điểm nút (trong lưới cho ở hình vẽ) thì chỉ di chuyển sang phải hoặc đi lên (mỗi cách di chuyển như vậy xem là một cách đi). Biết nếu thỏ di chuyển đến nút $C$ thì bị cáo ăn thịt, tính xác suất để thỏ đến được vị trí $B$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook