Một cọng rơm dài 10cm nổi trên mặt nước. Người ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống một bên mặt nước của cọng rơm và giả sử nước xà phòng chỉ lan ra ở một bên. Tính lực tác dụng vào cọng rơm. Biết hệ số căng mặt ngoài của nước và nước xà phòng lần lượt là \({\sigma _1} = {73.10^{ - 3}}N/m;{\sigma _2} = {40.10^{ - 3}}N/m\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook