Một đa giác đều có tổng số đo tất cả các góc ngoài và một góc trong của đa giác là \(468^\circ \). Hỏi đa giác đều đó có mấy cạnh?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook