Một đài phát thanh phát sóng điện từ có bước sóng 41 m. Tốc độ truyền sóng\[{{3.10}^{8}}m/s\] . Sóng này là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook