Một điểm sáng S nằm trong chất lỏng (chiết suất n), cách mặt chất lỏng một khoảng 12 (cm), phát ra chùm sáng hẹp đến gặp mặt phân cách tại điểm I với góc tới rất nhỏ, tia ló truyền theo phư­ơng IR. Đặt mắt trên ph­ương IR nhìn thấy ảnh ảo S’ của S dư­ờng như­ cách mặt chất lỏng một khoảng 10 (cm). Chiết suất của chất lỏng đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook