Một điện tích q= 1,6nC có khối lượng \[{{2.10}^{-17}}\] kg bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,05T với vận tốc \[v\text{ }=\text{ }{{2.10}^{6}}m/s\] theo phương vuông góc với các đường sức từ. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Lấy\[\pi =3,14\] . Thời gian ngắn nhất để trạng thái của điện tích lặp lại là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook