Một đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Trên đoạn AM có điện trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp, đoạn MB có tụ điện có thể thay đổi điện dung. Điều chỉnh điện dung đến giá trị \[{{C}_{o}}\] để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt cực đại, khi đó điện áp tức thời giữa hai điểm AM có giá trị cực đại 84,5 V. Giữ nguyên giá trị \[{{C}_{o}}\] của tụ điện. Tại thời điểm\[{{t}_{1}}\] , điện áp giữa hai đầu: tụ điện; cuộn cảm và điện trở có độ lớn lần lượt là: 202,8 V; 30 V và\[{{u}_{R}}\] . Giá trị của \[{{u}_{R}}\] là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook