Một đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Trên đoạn AM có điện trở R, đoạn MB gồm cuộn cảm có điện trở r mắc nối tiếp tụ điện có điện dung C biến thiên. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng U không đổi và có tần số 50 Hz. Thay đổi C, thấy điện áp hiệu dụng \[{{U}_{MB}}\] phụ thuộc vào C như đồ thị. Giá trị của R + r là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook