Một đoạn mạch AB gồm các phần tử R, L, C mắc nối tiếp với R = 50 Ω; C thay đổi được. Gọi M là điểm nằm giữa L và C. Đặt điện áp xoay chiều \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos100\pi t\] vào hai đầu đoạn mạch AB, \[{{U}_{0}}\]  không đổi. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị \[C=\frac{80}{\pi }\mu F\] thì điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha ${{90}^{0}}$  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của L có thể bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook